JÓTÁLLÁS, GARANCIA

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, (GARANCIA):

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a JANAI ONLINE SERVICE  BT. hibás teljesítése esetén a JANAI ONLINE SERVICE  BT.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a JANAI ONLINE SERVICE  BT. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a JANAI ONLINE SERVICE  BT. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a JANAI ONLINE SERVICE  BT. adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap, de legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a JANAI ONLINE SERVICE  BT.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a JANAI ONLINE SERVICE  BT. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatoss&aacaacute;gi igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor) alapján a JANAI ONLINE SERVICE  BT. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállás időtartama, a jogszabály mellékletében szereplő típusú tartós fogyasztási cikk és azok 10.000 Ft bruttó vételárat meghaladó részegységei FOGYASZTÓ által történő megvásárlása esetén:

 1. 10.000 Ft – 100.000 Ft bruttó vételárú termék, vagy részegység, kiegészítő esetén egy év.
 2. 100.001 Ft – 250.000 Ft bruttó vételárú termék, vagy részegység, kiegészítő esetén kettő év.
 3. Legalább 250.001 Ft bruttó vételárú termék, vagy részegység, kiegészítő esetén három év.

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
Mikor mentesül a JANAI ONLINE SERVICE  BT. a jótállási kötelezettsége alól?
A JANAI ONLINE SERVICE  BT. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Cégünk a számla mellé jótállási jegyet állit ki az esetben, ha a termék nem rendelkezik a hazai márkaképviselet által kiállított jótállási jeggyel – tehát minden, a vonatkozó jogszabályok szerint tartós fogyasztási cikknek minősülő termékhez adunk jótállási jegyet.
Ennek ellenőrzése a vásárló feladata is.
A jótállás a jótállási jegy és a számla elvesztése esetén nem érvényesíthető! A kettő közül legalább az egyik megléte szükséges az ügyintézéshez.
Sok esetben lehetőség van a jótállási jegy pótlására, 1270 Ft pótdíj ellenében.
A jótállás a jótállási jegyen feltüntetett cég szervizében érvényesíthető, tehát gyártói jótállási jegy esetén az azon feltüntetett módon (és helyen) kell intézkedni. A termék visszaszállítása az ügyfelet terheli (10 kg alatt, tömegközlekedésen szállítható, nem fix bekötésű termék esetén), segítségül futárt tudunk küldeni aktuális kiszállítási tarifánkon.
A termék szervizbe történő eljuttatása 10 kg alatt, tömegközlekedésen szállítható, nem fix bekötésű termék esetén a vásárlót terheli, kivéve, ha a gyártó, vagy forgalmazó azt kifejezetten vállalja.

 

Figyelem! A JANAI ONLINE SERVICE  BT. által összeszerelt gépek jótállása csak az egyes alkatrészek jótállásáig terjed!
A hibás alkatrész megkeresését (bevizsgálás) csak a gépen futó szoftverek legalitásának igazolása és a bruttó 2500,- Ft / megkezdett félóra bevizsgálási díj befizetése után vállaljuk!

Az átvételtől számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén termékcsere illeti meg a FOGYASZTÓT, amennyiben átvételtől számított 3 munkanapon belül jelzi a meghibásodás tényét.
Cégünk a hibás és behozott terméket bevizsgálja, bevizsgáltatja, hiba esetén a javítást-cserét a törvényes határidőn belül elvégzi. Amennyiben a termék mégsem hibás, erről szükség esetén szakvéleményt állítunk ki.
Külső fizikai sérülés esetén a terméket nem vesszük át.
Ha termék üzemeltetése nem a termékleírásban szereplő paramétereken történik (pl. tuningolás), úgy a vásárló felel az ebből fakadó meghibásodásért.

Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak?

A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig 2014. június 13-tól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

Hibás termék kezelése:

Ha a termék javítható, törekedni kell a 15 napon belüli javításra,

ha a termék 15 nap alatt nem javítható, akkor a Fogyasztót legkésőbb a 15. napon erről tájékoztatni kell

Ha a termék 30 napon belül sem javítható, akkor annak lejártával 8 napon belül cserélni kell, vagy a vételárat jóvá kell írni.

Ha a termék javítható, de jótállási időn belül a 3. javítást követően újra meghibásodik, akkor 8 napon belül cserélni kell, vagy a vételárat jóvá kell írni.

Ha a jótállási eljárás során a szakszerviz (nem a JANAI ONLINE SERVICE  BT. kollégái, hanem a nagykereskedő, vagy a gyártó szakszervizei) megállapítják, hogy a termék nem javítható, akkor erről a Fogyasztót haladéktalanul értesíteni kell és a terméket 8 napon belül cserélni kell, vagy a vételárat vissza kell téríteni!

A fenti, módosított jótállási időtartamok és feltételek a FOGYASZTÓKAT illetik meg, vagyis azon vásárlóinkat, akik magánszemélyként kérik a számlát (az nem EV, BT, KFT, Zrt, NYrt, Alapítvány, közintézmény, más közület nevére szól, a vevő adószámát nem tartalmazza).

Ha ön megbízásból, egyéni vállalkozás, cég, közület részére vásárol, (a számlán a vevő adószáma szerepel) akkor egy éves szavatossági jog illeti meg. Amennyiben a gyártó ilyen esetben is kifejezetten vállalja az ennél hosszabb, kedvezőbb jótállási jog biztosítását, akkor természetesen ezt igénybe tudja venni cégként is.

Sütiket használunk, hogy javítsuk weboldalunkon a felhasználói élményt. A webhely böngészésével elfogadja a cookie -k használatát.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare